Regulamin & POLITYKA PRYWATNOŚCI & COOKIES

stsublimacja.org

Wejście na stronę, jest jednoznacze z akceptacją regulaminu.

strona głównakontakt

 

Regulamin Sprzedaży Usług

za pośrednictwem strony stsublimacja.org

1). Strona internetowa  stsublimacja.org prowadzona jest przez:

Stowarzyszenia Sublimacja
ul. Kolejowa 1/5
58-100 Świdnica
KRS: 0000449022
REGON: 022067731
NIP: 8842748542

2) Regulamin sprzedaży usług skierowany jest do osób fizycznych, podmiotów prawnych, oraz gospodarczych korzystających ze strony i określa zasady korzystania ze strony, możliwości zakupu usług w formie cyfrowej.

3) Regulamin w dalszej części zawiera tryb zawierania umowy sprzedaży  z klientem na odległość za pośrednictwem strony stsublimacja wraz z przyległymi podstronami.

 

 

 

2. Definicje

Konsument 
osoba fizyczna, prawna, gospodarcza, lub nie mająca osobowości prawnej,  zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca 
Stowarzyszenie posiadające osobowośc prawną, w której za fianse, oraz administrację odpowiada Mateusz Pilarczyk.

Pełne dane podmiotu:
Stowarzyszenia Sublimacja
ul. Kolejowa 1/5
58-100 Świdnica
KRS: 0000449022
REGON: 022067731
NIP: 8842748542

Klient 
każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony.

 

Sklep – strona
internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym stsublimacja.org

Umowa zawarta na
odległość
– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin 
regulamin ogólny strony, oraz regulamin sprzedaży, traktowany jako całość.

Zamówienie 
oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz
zamówienia
– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk 
– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w sklepie rzecz
cyfrowa/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży
Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
strony sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3. Kontakt ze sklepem:

Kontakt ze sklepem możliwy jest w kilku opisanych poniżej metodach:

1) Korespendencyjnie pod adresem:
Stowarzyszenie Sublimacja
ul. Kolejowa 1/5
58-100 Świdnica

2) Elektronicznie (preferowana forma kontaktu):
biuro@stsublimacja.org
stowarzyszenie.sublimacja@gmail.com

3). Telefonicznie:
+48 530 156 416

Klient może skorzystać z powyższych form kontaktu. Preferujemy kontakt e-mailowy.

 

4. Wymagania Techniczne & Decyzyjne

1. Do korzystania ze sklepu, w tym składania zamówienia w przeznaczonej do tego sekcji strony niezbędne jest:

1) urządzenie z dostępem do internetu.
2) przeglądarka internrnetowa
3) posiadanie zdolności prawnej, oraz funkcje poznawcze sprawne w stopniu do podejmowania decyzji. W przypadku osób/ podopiecznych posiadających opiekuna prawnego niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego. 

 

 

5. Informacje ogólne:

Sprzedawcą usług za pośrednictwem strony jest:
Stowarzyszenie Sublimacja
Kolejowa 1/5
58-100 Świdnica
KRS: 0000449022
REGON: 022067731
NIP: 8842748542

2) Stowarzyszenie jest podmiotem posiadającym osoboowość prawną funkcjonującą w ramach działalności non-profit.  Środki ze sprzedaży produktów cyfrowych przeznaczane są na utrzymanie, oraz dalszy rozwój stowarzyszenia, oraz strony.

3) Produkty cyfrowe  zawarte na stronie zwane również infoproduktami stanowią efekt pracy ogółu członków stowarzyszenia, bądź konkretnych, pojedyńczych osób posiadających do nich zarejestrowane prawa autorskie.

4) Ceny podanie w sklepie stanowią wartość pienięzną wyrażonom w złotym polskim.

5) Produkty cyfrowe nie zawierają dodatkowych kosztów dostawy do klienta.

6) Dbamy o prywatność naszych klientów  i chcemy, abyś korzystając z naszych usług czuł się komfortowo. W trosce o przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Sublimacja. zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO, realizujemy obowiązki informacyjne w stosunku do osób, których dane przetwarzamy, m.in. poprzez udostępnianie klauzul informacyjnych.

 

6. Sposób składania zamówienia na stronie

Aby dokonać zamówienia na stronie stsublimacja.org należy:

1) Zalogować się do sklepu (opcjonalnie), lub wybrać interesujący produkt na stronie.
2) Kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, bądź o innej nazwie, bądącej synonimem np. Kup teraz, Kup itp.
3) Wypełnić formularz zamówienia podając dane odbiorcy, oraz poprawny adres e-mail na który zostanie wysłany produkt (jeśli jest w formie cyfrowej).

4) Zaakceptować regulamin strony
5) Wybrać  dogodną formę płatności, z pośród dostępnych na stronie.
6) Opłacić zamówienie.
7) Płatności naszych klientów są w pewłni chronione dzięki Blue Media S.A.
8) Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A

 

7. Oferowane Metody Płatności

Procesorem płatniczym świadczącym bezpieczne płatności  na stsublimacja jest Blue Media S.A.

1) Karty Płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

2) Płatność BLIK

3) Płatność przelewem tradycyjnym. Numer konta do wpłaty wyświetli się po dokonaniu zamówienia.

4) W przypadku opóźnień, lub nie otrzymania zamówionego produktu prosimy o kontakt pod adresem:
biuro@stsublimacja.org

 

8. Realizacja Umowy Sprzedaży

1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2) Po złożeniu Zamówienia, oraz poprawnym opaceniu przez klienta. Sprzedający potwierdzi otrzymanie, oraz powiadomi o jego realizacji w osobnej wiadomości e-mail. 

3) W przypadku wybrania przez klienta płatności elektroniczej, lub przelewem tradycyjnym. Klient zobowiązany jest do dokonania przelewu w terminie 7 dni kalendarzowych.

4) W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni, zamówienie zostaje unieważnione, a zawarta umowa sprzedaży za niebyłą. 

5)  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

10. Prawo Odstąpienia od Umowy przez Klienta

1) Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia odstąpić od umowy bez podania przyczyny. 

2) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta. 

3) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

9 . Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1) Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta.

3) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

Polityka RODO:

Administrator serwisu zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Serwisu/Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie/sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.

W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Serwisie/sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Serwisie/sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Serwisie/sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Serwisie/sklepie Internetowym.

Operatorowi Stowarzyszenie Sublimacja . z siedzibą w Świdnicy (ul. Kolejowa 1/5, 58-100 Świdnica jako administratorowi danych

Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

 

Polityka Cookies:

Podczas przeglądania stron w Serwisie/sklepie Internetowym są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem z Serwisu/sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu/sklepu Internetowego.
Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis/Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu/Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Serwisu/Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu/Sklepu Internetowego,
Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu/Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Serwisu/Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu/Sklepu Internetowego.
Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
konfiguracji Serwisu/Sklepu Internetowego; prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego, którego administratorem jest ………..
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu/Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
popularyzacji Serwisu/Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
popularyzacji Serwisu/Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.
Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu/Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
Internet Explorer,
Chrome,
Safari,
Firefox,
Opera,
Android,
Safari (iOS),
Windows Phone,
BlackBerry.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu/Sklepu Internetowego.

W celu usunięcia swoich danych z naszej bazy należy skontaktować się poprzez formularz kontaktowy. Usunięcie danych nastąpi w przeciągu 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia.

 

Polityka Prywatności:

 

Kim Jesteśmy ?

Stowarzyszenie Sublimacja – tworzy grupa ludzi, której nie jest obojętne zdrowie psychiczne. W obecnej sytuacji zdrowiem psychicznym zajmuje się lekarz psychiatra, który często z niedofinansowania tego sektoru medycyny leczy wyłącznie farmakologią, która działając wyłącznie objawowo, tłumi objaw chorobowy ignorując przyczynę. Jest to droga w ” jedną stronę”.

Prowadzi do uzależnienia swojego samopoczucia od blokerów wychwytu zwrotnego, dalszego nawarstwienia się adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu w organizmie i licznych działań niepożądanych (tj. tycie, zmiany w odczuwaniu emocji i ciała, poczucie emocjonalnej nieobecności). 

Stowarzyszenie Sublimacja poprzez nagrania terapeutyczne działa holistycznie. Tj. uczymy twój umysł nowych zachowań w sytuacjach będących wyzwalaczem dla zaburzeń emocjonalnych. Niezależnie czy cierpisz na depresję, nerwicę, zaburzenia lękowe, zachowania kompulsywne czy borderline, Twój umysł pod wpływem poprzednich, negatywnych doświadczeń reaguje ucieczką bądź agresją emocjonalną. Jest to naturalny mechanizm obroony, który ma na celu rozładowanie gromadzonego od dawna stanu emocjonalnego. 

Czas najwyższy nauczyć się nowych zachowań, zasługujesz, aby czuć wewnętrzny spokój i poczuć się po prostu lepiej. Jest to powtarzalny i czasami nudny proces, ale w perspektywnie czasu bardzo korzystny dla dobrostanu psychiicznego. 

 

Jakie dane zbieramy i dlaczego?

 1. Gromadzimy dane odnośnie aktywności użytkowników zalogowanych oraz niezalogowanych na naszej stronie.
 2. Zbieramy również informacje jak adres e-mail oraz imię, aby dostarczać nowe informacje naszym subskrybentom.
 3. Potrzebujemy również dane do pełnej realizacji zakupionego zamówienia.

 

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

 

Media:

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

 

Formularz Kontaktowy:

Formularz kontaktowy, aby mógł zostać poprawnie wysłany wymaga takich informacji jak:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Telefon kontaktowy
 • Treść wiadomości

 

Ciasteczka / Cookies:

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

 

Osadzone treści innych witryn:

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

 

Z kim dzielimy się danymi?

Statystykami danych dzielimy  się z Google Inc, oraz z potencjalnym reklamodawcą. Wykonujemy tę czynność, aby móc utrzymać stronę i przypisane do niej komponenty.

 

Jak długo przechowujemy dane?

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Jakie masz prawo do swoich danych?

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

 

Gdzie przechowywane są dane?

Dane przesyłane są na serwer strony.
Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

 

Informacje dodatkowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
Stowarzyszenie Sublimacja
Mateusz Pilarczyk
ul. Kolejowa 1/5
58-100 Świdnica
e-mail: biuro@stsublimacja.org

Masz prawo do usunięcia danych z naszej listy. W tym celu należy napisać wiadomość e-mail na podany wyżej adres mailowy.

 

Ochrona danych:

 

Twoje dane są chronione certyfikatem szyfrującym oraz specjalnym protokołem szyfrującym.  Nasi użytkownicy są w pełni bezpieczni.

 

Akceptacja Regulaminu:

Korzystając ze strony stsublimacja.org użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i w pełni akceptuje jej treść, przekazując wszelkie niezbędne dane do korzystanie ze strony i jej zasobów.